Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): <p style="text-align: center;"><em>Povodi</em></p> <p style="text-align: center;"><strong><em>Odlomak iz teksta</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Drago NJEGOVAN</p> <p style="text-align: center;"><strong>STOGODIŠNJICATRIJANONSKOG MIROVNOG UGOVORA (1920-2020)</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>UVOD</strong></p> <p>U ovom radu želimo da osvetlimo istorijski kontekst, glavne tačke sadržaja, međuratni tretman, prak­tično poništavanj in /home/skc024/public_html/skcsvetisava.rs/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Povodi

Odlomak iz teksta

 

Drago NJEGOVAN

STOGODIŠNJICATRIJANONSKOG MIROVNOG UGOVORA (1920-2020)

 

UVOD

U ovom radu želimo da osvetlimo istorijski kontekst, glavne tačke sadržaja, međuratni tretman, prak­tično poništavanje za vreme Drugog svetskog rata i reafirmaciju posle njegovog završetka, kao i današnje značenje Trijanonskog mirovnog ugovora od 4. juna 1920. godine, kojeg su posle završetka Pariske mirovne konferencije (1919), koja je označila formalni kraj Prvog svetskog rata, sa jedne strane potpisale Glavne sile i udružene sa Ugarskom, kao stranom ugovornicom.

Rad je pisan na osnovu knjige Ugovor o miru sa Ugarskom (Trijanonski ugovor), koja je objavljena u ediciji Zbirka zakona, sv. 64, Izdavačke knjižarnice Gece Kona, u Beogradu 1927. godine, a odnosi se na usvojeni Privremeni zakon od 7. juna 1921. godine Države Srba-Hrvata-Slovenaca o Ugovoru o miru, Protokolu i Deklaraciji zaključenim u Trijanonu sa Ugarskom, kao i na osnovu relevantne literature.

Nema sumnje kod objektivnog po­smatrača, da je stogodišnjica Trija­nonskog mirovnog ugovora između Mađarske i njenih suseda, nastalih ili proširenih teritorijama bivše Austro-Ugarske, odnosno nekadašnje Ugarske (Austrija, Jugoslavija, Ru­munija i Čehoslovačka), potvrđen kao istorijski validan dokument međunarodnog prava, koji je samo za vreme Drugog svetskog rata nasilno, voljom nemačkih nacista i mađarskih iredentista i njihovih saradnika, bio privremeno suspendovan, ali ne i priznat od strane antihitlerovske koalicije, koja je u osnovi ponovila strukturu Antante iz perioda Prvog svetskog rata.

Ni posle tektonskih poremećaja u neposrednom okruženju Mađarske, koji su se dogodili 90-ih godina XX veka (disolucija Sovjetskog Saveza na 15 sastavnih republika, razdvajanje Čehoslovačke na Češku i Slovačku i razbijanje Jugoslovenske federacije na sastavne republike SFRJ – Sr­biju, Hrvatsku i Sloveniju, koje se graniče sa Mađarskom itd.), ne može se dovesti u pitanje smisao i značaj Trijanonskog mirovnog ugovora od 4. juna 1920. godine.

O stogodišnjici Trijanonskog mirovnog ugovora sa Mađarskom, sa stanovišta konačno ozvaničene dr­žavne samostalnosti Srbije, do koje je došlo posle izdvajanja Republike Crne Gore iz sastava tzv. Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Dr­žavne zajednice Srbije i Crne Gore, 2006. godine, Republika Srbija nema ni jedan razlog da zahteva reviziju granica sa Mađarskom, već ima ideju da zajedno sa mađarskom nacionalnom manjinom na svojoj teritoriji (a to su Vojvodina i Beograd) i Republikom Mađarskom, u kojoj postoji malobroj­na srpska manjina, razvija najbolje prijateljske odnose u svim sferama…